Vreemdelingenrecht

De MVV dwingt een gezinslid zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen terwijl hij in zijn land van herkomst de beslissing afwacht. De MVV vormt vooral voor illegalen een juridische uitdaging om vanuit Nederlands grondgebied een verblijfsvergunning te verkrijgen. Als een MVV vereist is dan geldt ook de plicht om te slagen voor het inburgeringsexamen in het buitenland. Slagen voor het inburgeringsexamen kan voor analfabeten, laaggeschoolden en mensen met zware

zorgtaken een probleem vormen om toestemming te krijgen voor een Nederlandse vergunning. Los van de MVV en het slagen voor het inburgeringsexamen geldt het
inkomensvereiste. Aangetoond moet worden dat voldoende, regelmatige en stabiele inkomsten zijn om het familie- of gezinsleven in Nederland uit te oefenen zonder een beroep te doen op de publieke middelen.

Het recht op het uitoefenen van familie- en gezinsleven in Nederland staat steeds onder invloed van het Europees en internationaal recht. In Chavez-zaken heeft de Europese rechter bepaalt dat bepaalde vormen van afhankelijkheid tussen familieleden van Europese burgers tot een verblijfsvergunning kunnen leiden. Artikel 8 EVRM is een internationaal wetsartikel dat in bepaalde gevallen Nederland juridisch dwingt tot het aanvaarden van verblijf.

Etias Aboukir behandelt jaarlijks veel complexe zaken waarbij familie- of gezinsleven op het spel staat. De ervaring leert dat een tijdige en juiste voorbereiding de kansen op een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid fors vergroot. Wij zien namelijk dat zaken onnodig mislukken omdat niet tijdig de juiste handelingen zijn verricht die recht geven op een verblijfsvergunning. Neem daarom in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op.